α-Hydroxy-o-tolyl-β-D-glucopyranoside, Sigma-Aldrich®

Supplier: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

SIALS0625-100GEA 966 EUR
SIALS0625-100G SIALS0625-5G SIALS0625-25G
α-Hydroxy-o-tolyl-β-D-glucopyranoside, Sigma-Aldrich®
α-Hydroxy-o-tolyl-β-D-glucopyranoside
Formula: C₁₃H₁₈O₇
MW: 286,28 g/mol
Melting Pt: 199…201 °C
Density: 1,42 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006590
CAS Number: 138-52-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Learn more About VWR